Algemene voorwaarden


BookingPRO Algemene Voorwaarden

De reikwijdte van de overeenkomst:
Dit is een overeenkomst tussen u en BookingPRO. Soms wordt aan BookingPRO gerefereerd als “wij”, “ons” of “onze”. Dit contract geld voor alle BookingPRO software en producten, inclusief updates. In dit contract worden software, producten en services gezamenlijk “de dienst” of “service” genoemd.

Hoe u de service niet mag gebruiken

Als u de service gebruikt, dan mag u niet:
- de dienst gebruiken op een manier die schade toebrengt aan ons of onze agenten;
- naar onze dienst verwijzen als bestemming in ongevraagde berichten (“spam”);
- de dienst op enige manier beschadigen, overbelasten, of de het gebruik van de dienst voor anderen negatief beïnvloeden.

Aanstellen van derden ter beheer van uw service

Als u een eindgebruiker bent en u iemand anders aanstelt om uw service te beheren, bijvoorbeeld een medewerker, een familielid, kennis of stagiair, en u vertstrekt de login gegevens aan hen hebben zij controle over uw gebruikersaccount. Deze controle omvat de mogelijkheid om de gegevens in uw account te wijzigen of te verwijderen, en bestellingen / boekingen in het dashboard te wijzigen danwel verwijderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de handelingen van door de klant aangestelde derden ter beheer van de service.


Als u BookingPRO betaalt

    Als u een abonnement neemt op BookingPRO dan gaat dit per 12 maanden, met een opzegtermijn van 2 maanden, en is niet halvewege dit jaar, en of met terugwerkende kracht op te zeggen. De betaling gaat dan ook per 12 maanden vooruit. Het jaar loopt niet gelijk met het kalenderjaar, maar loopt per 12 maanden. (bijvoorbeeld van juli tot juli het volgende jaar).
    Prijzen en prijsverhogingen. De prijs voor de dienst is exclusief additionele kosten die u maakt voor uw internet verbinding. Wisselkoersen zijn, indien van toepassing, een zaak tussen u en uw bank. We kunnen de prijs van de dienst van tijd tot tijd aanpassen, maar we stellen u daarvan op de hoogte voordat we dat doen. Prijsverhogingen zijn nooit meer dan de jaarlijkse inflatie correctie, die ten hoogsten enkele procenten bedraagt.

Opzeggen van de dienst

U kunt uw abonnement op ieder moment opzeggen, met of zonder reden. Wel dient de looptijd van 12 maanden en de opzegtermijn van 2 maanden in acht te worden genomen, en wordt er geen restitutie over lopende jaren en of jaren in het verleden gegeven bij opzeggen. Opzeggen dient u schriftelijk te doen, per post of per email.

BookingPRO is “supplied as is”

We bieden de service aan in de beschikbare vorm (“as is”), zoals beschikbaar. U erkent en accepteert dat computer- en telecommunicatiesystemen niet 100% foutloos kunnen zijn en dat perioden van onbeschikbaarheid kunnen voorkomen. We kunnen niet garanderen dat de service zonder onderbrekingen, op tijd, veilig en foutloos wordt uitgevoerd of dat gegevens niet verloren kunnen gaan. Wel wordt er alles aan gedaan om dit te voorkomen. Wij werken met een dubbele dagelijkse backup, en bovendien met een dubbel datacenter waarin een exacte kopie draait van het hele systeem. Deze springt aan als er een storing mocht zijn. De kans op downtime, of verliezen van gegevens is hiermee vrijwel uitgesloten doch nooit 100% uit te sluiten.

Wij werken constant om de service te verbeteren en kunnen de service daarom op elk gewenst moment en om elke reden wijzigen danwel uitbreiden in functionaliteit. Bij betaalde services brengen wij u van tevoren op de hoogte van significante wijzigingen van de service.

Aansprakelijkheidsbeperking

U kunt alleen directe schade op BookingPRO partijen en onze gelieerde ondernemingen, wederverkopers, distributeurs of leveranciers verhalen tot een bedrag ter hoogte van uw jaar abonnement. Verliezen zijn voorzienbaar voor zover deze konden worden verwacht door u en ons bij het aangaan van de overeenkomst. Overige schade, waaronder gederfde winst en bijkomende, bijzondere, indirecte en incidentele schade wordt niet vergoed. Ook wordt geen aanvullende schadevergoeding uitgekeerd.